كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اسامی کارکنان
اسامی اعضای هیات علمی دانشگاه


نام و نام خانوادگی :
آقای علی اکبر آقاجانی افروزی     
   
   

سمت : عضو علمی گروه مدیریت نکا

مدرک تحصیلی :دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

لینک معرفی شبکه علمی دانشگاه پیام نور: https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/aliakbar.aghajaniafrouzi...........................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی : خانم سمیره مرتضوی کیاسری

سمت : عضو علمی گروه علوم تربیتی نکا

مدرک تحصیلی :  دکتری علوم تربیتی از دانشگاه محقق اردبیلی

لینک معرفی شبکه علمی دانشگاه پیام نور: https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/smortazavi59

...........................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی: آقای دکترجمشید سالار
سمت:
عضو علمی گروه مدیریت مازندران
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی

https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/jamshid.salar
...........................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی: آقای دکترعباس احمدی
سمت:
عضو علمی گروه مدیریت مازندران
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران
https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/abbas.ahmadi

...........................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی:
آقای دکترسید محمد باقری
سمت:
عضو علمی گروه مدیریت مازندران
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/muhamadbagheri

...........................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی:
آقای دکترعلیرضا  زمانیان
سمت:
عضو علمی گروه مدیریت مازندران
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور
https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/alireza.zamanian

...........................................................................................................................................................
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر