كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دانشجو
رشته های دانشگاه پیام نور نکا رشته های دانشگاه پیام نور نکا

رشته کارشناسی ارشد
1- ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) 
 
رشته های دوره کارشناسی 
1- مدیریت بازرگانی
2- مدیریت دولتی  
3- مدیریت مالی
4- مترجمی زبان انگلیسی 
5- حسابداری
6- حقوق
7- علوم تربیتی
8- فقه و مبانی حقوق اسلامی
9- تربیت بدنی و علوم ورزشی
10- زبان و ادبیات فارسی 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر