آموزش
1398/3/25 شنبه
رشته های تحصیلی دانشگاه
لیست رشته های فعال دانشگاه پیام نور واحد نکا

.

رشته های دانشگاه پیام نور نکا

رشته کارشناسی ارشد
1- ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) 
 
رشته های دوره کارشناسی 
1- مدیریت بازرگانی
2- مدیریت دولتی  
3- مدیریت صنعتی
4- مدیریت جهانگردی
5- حسابداری
6- حقوق
7- علوم تربیتی
8- فقه و مبانی حقوق اسلامی
9- تربیت بدنی و علوم ورزشی
10- زبان و ادبیات فارسی 
11-مترجمی زبان انگلیسی 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر